Energy Reward

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ENERGY REWARD POINT

รับเลย 5% ในทุกๆครั้งที่คุณสั่งซื้อผ่านทาง Website 

คะแนนสะสมที่จะทำให้คุณสามารถใช้แทนเงินสดเพื่อชำระเงินผ่านการสั่งซื้อทางเว็ปไซต์ หรือ แลกรับสิทธิพิเศษ อาทิ บัตรเข้าชมคอนเสิร์ต บัตรชมกีฬาติดขอบสนาม และอีกมากมาย สิทธิประโยชน์และข้อเสนอต่าง ๆ ของสมาชิก ENERGY REWARD POINT

เงื่อนไข ข้อกำหนดและสิทธิต่าง ๆ ของสมาชิก

เงื่อนไขในการให้บริการ

  1.   คะแนนสะสมไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

2.     สามารถใช้คะแนนสะสมเพื่อชำระการสั่งซื้อสินค้าได้โดยต้องใช้คะแนนเท่ากับราคาสินค้านั้น

3.    คะแนนสะสมไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการชำระสินค้าได้

4.    สถานภาพการเป็นสมาชิกของโครงการ ENERGY REWARD POINT จะเริ่มเมื่อท่านยอมรับเงื่อนไขและ

       ข้อกำหนดนี้เท่านั้น

5.    สมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลได้ หรือ แลกรับสิทธิพิเศษ อาทิ บัตรเข้าชมคอนเสิร์ต

       บัตรชมกีฬาติดขอบสนาม และอีกมากมาย โดยการแลกของรางวัลดังกล่าวไม่ต้องเสียภาษี

6.    เจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการสะสมแต้ม และแลกของรางวัลของสมาชิกได้

7.   หากพบว่ามีการนำข้อมูลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ ENERGY REWARD POINT ไปใช้ในทางที่ผิด หรือไม่

ตรงวัตถุประสงค์ บริษัทฯ สามารถยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกนั้น ๆ ได้รวมถึงการลบแต้มออกจากระบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้

8.   ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ทำให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมระบบข้อมูลได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิก ข้อมูลแต้มสะสม รวมถึงข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสะสมคะแนน และตรวจเช็คคะแนนสะสม ENERGY REWARD POINT   

1. การคำนวณคะแนนสะสม

        – ทุก ๆ ยอดชำระเงินผ่านการสั่งซื้อทางเว็ปไซต์ รับคะแนนสะสม ENERGY REWARD POINT 5% ของ ยอดชำระในครั้งนั้น  (ยกเว้น การสั่งซื้อผ่าน Facebook , LINE  ,หน้าร้าน และ ตัวแทนจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถร่วมรายการ)

       – การคำนวณคะแนนจะคิด 5 % ต่อยอดชำระ เช่น ยอดชำระ 100 บาท รับคะแนนสะสม ENERGY REWARD POINT ทั้งสิ้น 5 คะแนน ( ENERGY REWARD POINT 1 คะแนน มีค่าเท่ากับ  1 บาท )        

2. อายุคะแนนสะสม

        – คะแนนสะสม ENERGY REWARD POINT จะมีอายุตลอดระยะเวลาที่เจ้าของคะแนนสะสมคงสภาพการเป็นสมาชิกในเว็ปไซต์

      

3. การตรวจเช็คคะแนนสะสม

        – สามารถตรวจเช็คคะแนนสะสมที่ได้ในรอบนี้ คะแนนใช้ไปในรอบนี้ และคะแนนสะสมคงเหลือได้ โดยการ log in สมาชิก และคลิกส์ไปที่ตะกร้าการสั่งซื้อหน้าเว็ปไซต์        

สิทธิของสมาชิก ENERGY REWARD POINT

1.     สิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ภายในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อบริการกับสมาชิกที่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้แล้วเท่านั้น

2.     ข้อมูลที่แจ้งเพื่อสมัครสมาชิกจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

3.     จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ในแบบฟอร์มแลกของรางวัล

4.     หากทาง ENERGY REWARD POINT ตรวจสอบพบว่ามีข้อสงสัยในข้อมูลสมาชิกว่าอาจไม่เป็นความจริงหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่โครงการมีสิทธิ์ที่จะพักสมาชิกภาพของสมาชิกนั้นๆไว้จนกว่าจะมีการตรวจสอบ หรือทำการยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกนั้น ๆ หากตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

5.     สมาชิกจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงของรางวัล จากทาง ENERGY REWARD POINT ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

6.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของสมาชิกยกเว้นความผิดพลาดนั้นเกิดจากทางบริษัทฯ

7.   กรุณาแจ้ง ENERGY REWARD POINT ถ้าพบเห็นว่ามีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นกับบัญชีสมาชิกของคุณ มีบุคคลอื่นใดที่มิใช่สมาชิกของโครงการแต่ได้ลักลอบใช้ รหัสสมาชิก และ รหัสผ่านในการทำธุรกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการโดยทันที

8. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและสิทธิต่าง ๆ ของสมาชิก
ตลอดจนสถานภาพต่างๆในทุกกรณีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

 บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ซึ่งเสนอต่อท่านนั้น ท่านต้องยอมรับใน ข้อกำหนด เงื่อนไข และ การบอกกล่าวซึ่งระบุในข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ สมาชิก ENERGY REWARD POINT และการใช้เว็บไซต์นี้และบริการใดๆถือเป็นการทำข้อตกลงซึ่งผูกพันตามข้อกำหนด เงื่อนไข และ การบอกกล่าวซึ่งระบุข้างต้น หากท่านไม่ตกลงตามกฎของสมาชิกเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ได้

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]